علاوه بر حجم ز اد ، ش شه ا نوع افق مخازن ذخ ره ساز به انتظارنشسته بودند از Taiji توسط مقاومت در برابر خوردگ قو ، ک ف ت قابل اعتماد شناخته شده است، پوشش ش شه ا پا دار و نه آسان برا استراحت و دوام فوق العاده.

Detailed description

در به افق ش شه ا اندود مخزن
برا اهداف ذخ ره ساز حجم ز اد ، ما ش شه ا افق به انتظارنشسته بودند مخزن ذخ ره ساز انتخاب ارجح است. ا ن مخزن ذخ ره ساز افق و ژه طراح شده برا ذخ ره ک ظرف ت ز اد از مواد خورنده از 3000L به 80000L. با توجه به ظرف ت ها مختلف، آن ارائه م دهد انتخاب مدل ها مختلف از جمله W3000L، W4000L، W5000L، W6300L، W8000L، W10000L، W12500L، W16000L، W20000L، W30000L، W40000L، W50000L و W80000L. ا ن ش شه اندود مخازن ذخ ره ساز استاندارد است که ما م توان م عرضه م باشد. گذشته از آن، ما ن ز طراح و تول د محصولات غ ر استاندارد بر اساس مشخصات خود را.
از

در
از

و گالر محصولات

<عرض م="" ز="100 "> <عرض td="181" valign="بالا">

عکس image001 (001) .jpg نوع

<سبک p=" تراز متن: مرکز؛ "> جبهه نما ش

< سبک="" p="تراز متن: مرکز؛"> عکس (001) .jpg نوع image002

نما جانب

 با image003 (001) .jpg نوع

پا ن نما ش

<سبک p="تراز متن: مرکز؛"> با image004 (001) .jpg نوع

بالا نما ش

در
از

علاوه بر حجم ز اد ، نوع GL افق الاغ اندود مخازن ذخ ره ساز از Taiji توسط مقاومت در برابر خوردگ قو ، ک ف ت قابل اعتماد، با ثبات و نه آسان برا استراحت پوشش ش شه ا و دوام فوق العاده مشخص است.

در
از

در از پارامترها فن از ش شه ا اندود مخزن
از طراح نش من است

 با image005.jpg

<جدول عرض=" 100 " مرز=" 0 " cellspacing=" 0 " cellpadding=" 0 " کلاس=" جدول "> < tbody="" را="">
از

کشت داخل

فشار طراح (مگاپاسکال)

خودپرداز

طراح دما ( )

- 19 / 150

نماد

طر قه استفاده

A1، A2، A3، A4

سطح گ ج سوراخ

ب

متوسط ورود

C، D

دک

< سبک="" p="تراز متن: چپ؛"> E

سوراخ ادم رو تحت

F

متوسط خروج

در
از

ما در ک از مخزن منجر ش شه اندود ذخ ره ساز ، تول د کنندگان نوع افق و تام ن کننده، توجه ز اد به ک ف ت. اگر شما علاقه مند به محصولات ما ساخته شده در چ ن، خوش آمد د برا تماس با ما کارخانه برا اطلاعات ب شتر. ما به شما بهتر ن خدمات و ق مت رقابت ارائه دهد.

Hot Tags: ش شه اندود مخزن ذخ ره ساز ، نوع افق ، چ ن، تول د کنندگان، کارخانه، ساخته شده در چ ن
محصولات مرتبط
Feedback