به خصوص، آن ا ده آل برا جداساز جامد و ما ع متوسط سم است ، متوسط قابل اشتعال و مواد منفجره و مح ط است که با د از تماس با هوا اجتناب

Detailed description

. در ش شه ا اندود ف لتر Nutsche است <برز ل=""> <قو> و ژگ ها اصل ا ن ف لتر Nutsche ش شه ا اندود است
از  1. ف لتر ش شه اندود تول د توسط Taiji به طور گسترده ا برا جداساز جامد و ما ع از مواد خورنده استفاده م شود. به خصوص، آن ا ده آل برا جداساز جامد و ما ع متوسط سم ، متوسط قابل اشتعال و مواد منفجره و مح ط است که با د از تماس با هوا اجتناب است.
از  2. ف لتر nutsche م تواند در ز ر به طور کامل مح ط خلاء و ا که در آن حداکثر فشار مثبت 6kpa است استفاده م شود.
از  3. ژاکت که ما برا ف لتر جداساز جامد و ما ع م توان د گرم کردن ا سرد ما ع توجه به ن ازها واقع طراح کنند.
از  4. ما ک دستگاه بالابر ه درول ک در پا ن ا ن تجه زات ف لتراس ون را طراح کنند. ا ن کمک م کند به حذف ک ک ف لتر و جا گز ن پارچه ف لتر

است.
و گالر محصولات

<عرض م="" ز=" 100 "> <عرض td=" 248 " valign=" بالا ">

 با image001 (001) .jpg نوع

با image002 (001) .jpg نوع

<سبک p="تراز متن: مرکز"> با image003 (001) .jpg نوع

در
از

ما در ک از تول د کنندگان ف لتر nutsche منجر ش شه اندود و تام ن کننده، توجه ز اد به ک ف ت. اگر شما علاقه مند به محصولات ما ساخته شده در چ ن، خوش آمد د برا تماس با ما کارخانه برا اطلاعات ب شتر. ما به شما بهتر ن خدمات و ق مت رقابت ارائه

Hot Tags: ش شه اندود ف لتر nutsche، چ ن، تول د کنندگان، کارخانه، ساخته شده در چ ن
محصولات مرتبط
Feedback