ا ن مهر و موم مکان ک اطم نان مهار امن از متوسط خورنده و نگه داشتن فشار داخل خود راکتور بدون تغ ر

Detailed description
. <سبک p="تراز متن: چپ؛">      از مهر و موم مکان ک برا ش شه اندود تجه زات است
از  در ا نجا در تا ج ، ما ارائه م ده م چهار نوع مهر و موم مکان ک برا تجه زات ش شه اندود، عن 212 نوع، نوع 212F، 2009 نوع و نوع 2017B. ا ن مهر و موم مکان ک اطم نان مهار امن از متوسط خورنده و نگه داشتن فشار داخل راکتور خود را بدون تغ ر. با سالها تجربه در طراح راه حل آب بند مکان ک ، ما ارائه م ده م راه حل قابل اعتماد برا حفاظت از اپراتورها، راکتورها و مح ط ز ست است.

<سبک p="تراز متن: چپ؛">     
از به گالر محصولات

<عرض م="" ز="100 ">                                            <ص سبک="تراز متن: مرکز">                     با image001 (001) .jpg نوع                 

                <ص سبک="تراز متن: مرکز؛">                     
از                 

                                          <ص سبک="تراز متن: مرکز">                     با image002 (001) .jpg نوع                 

                <ص سبک="تراز متن: مرکز؛">                     
از                 

                                                            <ص سبک="تراز متن: مرکز">                     با image003 (001) .jpg نوع                 

                                          <ص سبک="تراز متن: مرکز">                     با image004 (001) .jpg نوع                 

                          

در     
از

<عرض م="" ز="100 ">                                            1. 212 نوع تک مهر و موم مکان ک & nbsp؛ در
از فشار: -0.1 ~ 0.4MPa & nbsp؛ در
از دما: -20 ~ 200
از سرعت چرخش: 2m / S
از و ژگ ها : همزن مهر و موم شفت همراه با ساختار ساده، فضا نصب و راه انداز کوچک و سهولت تم ز کردن و تعم ر و نگهدار ؛ آن را مناسب برا رسانه ها مختلف بدون ذره با خوردگ قو است.                          <عرض td="383" valign="بالا">                 با image005 (001) .jpg نوع                            <سبک p="تراز متن: چپ؛">     
از

<عرض م="" ز="100 ">                                            2. 212F نوع خشک تک مهر و موم مکان ک & nbsp؛ در
از فشار: -0.1 ~ 0.2MPa
از دما: -20 ~ 120
از سرعت چرخش: 2m / S
از مشخصات: ا ن است مهر و موم خشک در حال اجرا مکان ک و بدون ن از به روغن کار . آن را با ک پوشش ضد گرد و غبار قابل جدا شدن است که از ش شه ها آل ساخته شده م آ د، و آسان برا تم ز کردن است. کل ه قسمتها در تماس با رسانه ها از مواد غ ر فلز بس ار مقاوم در برابر خوردگ ، مناسب برا مختلف مح ط ها بس ار خورنده به جز اس د ه دروفلوئور ک کر ستال و ساخته شده است.                          <عرض td="383" valign="بالا">                 با image006 (001) .jpg نوع                            <سبک p="تراز متن: چپ؛">     
از

<عرض م="" ز="100 ">                                            3. 2009 نوع دو مهر و موم مکان ک & nbsp؛ در
از فشار: -0.1 ~ 1.0MPA
از دما: -20 ~ 200
از سرعت چرخش: 2m / S
از و ژگ ها : مجتمع ساختار، درا و بدون جهت. مناسب برا همه نوع از رسانه ها بس ار خورنده با مهره ها .                          <عرض td="383" valign="بالا">                 با image007 (001) .jpg نوع                            <سبک p="تراز متن: چپ؛">     
از

<عرض م="" ز="100 ">                                            4. 2017B نوع خشک دو مهر و موم مکان ک & nbsp؛ در
از فشار: -0.1 ~ 1.0MPA
از دما: -20 ~ 200
از سرعت چرخش: 2m / S
از و ژگ ها : Dry- در حال اجرا مهر و موم مکان ک بدون روان کننده؛ ساختار کپارچه، بهره ور بالا و در حال اجرا عمر طولان . مناسب برا پردازش رسانه ها بس ار خورنده با مهره ها راکتور.                          <عرض td="383" valign="بالا">                 با image008 (001) .jpg نوع                            <سبک p="تراز متن: چپ؛">     
از

ما در ک از تول د کنندگان مهر و موم مکان ک پ شرو و تام ن کننده، توجه ز اد به ک ف ت. اگر شما علاقه مند به محصولات ما ساخته شده در چ ن، خوش آمد د برا تماس با ما کارخانه برا اطلاعات ب شتر. ما به شما بهتر ن خدمات و ق مت رقابت ارائه

Hot Tags: مهر و موم مکان ک ، چ ن، تول د کنندگان، کارخانه، ساخته شده در چ ن
محصولات مرتبط
Feedback