thermowell ش شه اندود ما ا ن است که با نوک تانتالم برا سنجش درجه حرارت طراح و PT100 RTD پلات ن در پا ن آن است. ا ن تضم ن م کند اندازه گ ر دق ق و در زمان واقع تغ ر درجه حرارت در داخل راکتور ش شه ا اندود

Detailed description
. <سبک p="تراز متن: چپ؛"> در ش شه ا اندود Thermowell است <برز ل=""> و و ژگ ها اصل است
از  1. thermowell ش شه اندود ما ا ن است که با نوک تانتالم برا سنجش دما و PT100 RTD پلات ن در پا ن آن طراح شده است. ا ن تضم ن م کند اندازه گ ر دق ق و در زمان واقع تغ ر درجه حرارت در داخل راکتور ش شه اندود شده است.
از  . 2. بخش راکتور ش شه اندود دارا توابع ما ع گ ج کننده و درجه حرارت اندازه گ ر


از به گالر محصولات <جدول =="" "100="" "=""> <عرض td="248" valign="بالا">

با image001 (001) .jpg نوع

ش شه ا اندود Thermowell

در
از

 با image002 (001) .jpg نوع

لوله خروج

در
از

عکس image003 (001) .jpg نوع

فلنج نوع

در
از

<عرض td="248" valign="بالا">

 با image004 (001) .jpg نوع

لوله خروج

در
از

<سبک p="تراز متن: مرکز"> با image005 ( 001) .jpg نوع

ش شه ا اندود Thermowell

در
از

با image006 (001) .jpg نوع

لوله تغذ ه با پا ان خم

در
از

با image007 ( 001) .jpg نوع

خوراک لوله

با image008 (001) .jpg نوع

خوراک لوله


از

در
از

ما در ک از تول د کنندگان پ شرو thermowell ش شه اندود و تام ن کننده، توجه ز اد به ک ف ت. اگر شما علاقه مند به محصولات ما ساخته شده در چ ن، خوش آمد د برا تماس با ما کارخانه برا اطلاعات ب شتر. ما به شما بهتر ن خدمات و ق مت رقابت ارائه

Hot Tags:
محصولات مرتبط
Feedback