ا ن نوع از ش شه اندود همزن فولاد حداکثر رساندن خواهد انعطاف پذ ر فرا ند خود را با اجازه ت غه همزن به نصب، حذف و به انواع مختلف تغ ر را بدون ن از به باز کردن پوشش راکتور.

Detailed description
. <سبک p="تراز متن: چپ؛"> در ش شه ا اندود همزن با متحرک ت غه
از  تا ج را توسعه داده است ط ف گسترده ا از آشوبگران ش شه اندود با ت غه قابل جابجا است. آنها به طور خاص طراح شده برا رس دگ به ا ن مشکل که همزن ش شه اندود آسان به تغ ر ن ست. ا ن نوع از ش شه اندود همزن فولاد انعطاف پذ ر فرا ند خود را با اجازه ت غه همزن به نصب، حذف و به انواع مختلف تغ ر را بدون ن از به باز کردن پوشش راکتور حداکثر رساندن. وجود دارد، مهر و موم مکان ک راکتور مختل نم و هز نه ها نگهدار در نت جه کاهش داد. ا ن امر به و ژه برا رآکتورها ش شه اندود نوع بسته مناسب است


از به گالر محصولات

<عرض م="" ز.="100 "> <عرض td="248" valign="بالا">

 با image001 (001) .jpg نوع

ها مختلف برف پاک کن اندود همزن ت غه

 با image002 (001) .jpg نوع

CBT نوع تورب ن

 با image003 (001) .jpg نوع

TBF پروانه نوع

<عرض td="248" valign="بالا">

 با image004 (001) .jpg نوع

PBI تن به تن نوع ت غه تورب ن

 با image005 (001) .jpg نوع

VBT مستق م نوع پره تورب ن

 با image006 (001) .jpg نوع

MIG منحن نوع ت غه تورب ن

<عرض td="248" valign="بالا">

 با image007 (001) .jpg نوع

VDT د سک نوع تورب ن

 با image008 (001) .jpg نوع

ANC لنگر نوع

 با image009 (001) .jpg نوع

CBT + TBF نوع ترک ب

در
از

از نصب و راه انداز اصل است < برز="" ل="">  خوراک ن تروژن به شفت همزن. با توجه به انبساط حرارت و اصل انقباض، شفت خواهد شد در دما بس ار پا ن قرارداد و در نت جه اجازه م دهد ت غه همزن به راحت بر رو آن نصب شده است. عنوان بازده دما به حالت عاد ، شفت گسترش م ابد و محکم با ت غه همراه

است.
و انواع ت غه <برز ل=""> ا ن نوع از ش شه اندود همزن م آ د در انواع ت غه ها چند جمله CBT پره تورب ن، TBF ت غه پروانه، PBT تن به تن پره، VBT ت غه مستق م، MIG ت غه منحن ، VDT پره تورب ن د سک، کنگره مل آفر قا ت غه لنگر، CBT + ترک ب TBF، و غ ره

<عرض م="" ز="100 " مرز="0" cellspacing="0" cellpadding="0" کلاس="جدول"> <برز ل="">

اختلاط، و انتقال حرارت
از

امولس ون

س ستم تعل ق

پراکندگ گاز

بالا و سکوز ته

سطح پا ن مخلوط کردن

CBT

< td="">

عال

خوب

خوب

کاف

کاف

عال

TBF

عال

کاف

خوب

کاف

خوب

کاف

PBT

عال

خوب

عال

کاف

خوب

کاف

VBT < p="">

خوب

عال

کاف

کاف

کاف

کاف

MIG

عال

خوب

خوب

کاف

کاف

کاف

VDT

خوب < p="">

خوب

خوب < p="">

عال

کاف < p="">

کاف

ANC

Adequa ته

پور

کاف

پور

خوب

خوب

CBT + TBF

عال

عال

عال

عال

عال


از

در
از

ما در ک از همزن منجر ش شه اندود (با ت غه قابل جابجا ) تول د کنندگان و تام ن کنندگان، توجه ز اد به ک ف ت. اگر شما علاقه مند به محصولات ما ساخته شده در چ ن، خوش آمد د برا تماس با ما کارخانه برا اطلاعات ب شتر. ما به شما بهتر ن خدمات و ق مت رقابت ارائه

Hot Tags: همزن ش شه اندود (با ت غه قابل جابجا )، چ ن، تول د کنندگان، کارخانه، ساخته شده در چ ن
محصولات مرتبط
Feedback